Art 1. Institutul de formare al SRP

Membrii Institutului de Formare (analiştii formatori) se întâlnesc în şedinţă comună de cel puţin 2 ori pe an.Activitatea Institutului de Formare (IF) este coordonata de către Comitetul de Formare (CF).Comitetul de Formare este compus din minimum doi analişti formatori propuși de către vice-preşedintele SRP responsabil cu formarea profesională care are rolul de preşedinte al Comitetului. Secretarul CF este ales de către CF, dintre membrii CF sau IF. Comitetul are un mandat de trei ani.Membrii Institutului de Formare participă la discuţii şi la activităţile de formare propuse şi coordonate de Comitetul de Formare şi aprobă raportul anual, care este ulterior supus votului Adunării Generale.

Art. 2. Funcţiile CF

Comitetul de Formare are următoarele funcţii:- organizarea admiterii noilor candidați şi evaluarea progresului lor în formare;- numeşte sub-comisiile implicate în evaluarea candidaţilor şi a membrilor asociaţi şi titulari; - prezintă spre aprobare Adunării Generale acordarea statutului de membru asociat. - comunică Adunării Generale a SRP numele psihanaliștilor cărora li s-a acordat statutul de membru titular, analist formator şi membru al Institutului de Formare; - propune AG modificări ale Regulamentului SRP referitoare la formare, atunci când este necesar; - o dată pe an prezintă un raport Adunării Generale. -notează candidații la sfârșitul fiecărui seminar. -are obligația de a obține acreditarea Colegiului Psihologilor.

Art. 3. Funcţiile preşedintelui CF

- organizează şi coordonează activităţile CF; - convoacă şi prezidează reuniunile CF;- asigură comunicarea CF cu preşedintele SRP (dacă acesta nu este membru al Institutului de Formare), cu celelalte comitete ale SRP şi cu Adunarea Generală;

Art. 4. Funcţiile secretarului CF

- realizează procesele verbale ale reuniunilor IF; - asigură arhivarea documentelor. Art. 5. Activităţile CF

Comitetul de Formare se întruneşte în ședințe de câte ori este necesar, dar cel puţin de 3 ori pe an. Un raport scris al întrunirilor este obligatoriu.Comitetul de Formare, împreuna cu membrii IF menţin confidenţialitatea datelor personale ale membrilor SRP, ale psihanaliștilor-în-formare și pe cele ale aplicanților pentru admiterea în formare. O dată pe an Comitetul prezintă un raport Adunării GeneraleCF poate invita membrii SRP să participle la activităţile Institutului de Formare.

Art. 6. Procedurile de vot în cadrul CF

Deciziile în cadrul CF sunt luate cu majoritatea simplă a celor prezenţi.Este necesar un număr de minimum trei membri prezenți pentru ca deciziile luate să fie validate.Votul este deschis cu excepţia cazurilor în care unul dintre membrii CF cere votarea prin procedura votului secret.Este permisă delegarea votului în limita a unui vot pentru fiecare membru.În cazul unui vot egal, preşedintele Comitetului de Formare are votul decisiv.Etapele de formare în cadrul SRP

Art. 7. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească viitorii psihanaliști-în-formare la SRP

Persoanele care doresc să devină psihanaliști-în-formare la SRP trebuie să fie absolvenţi ai facultăţilor de psihologie sau medicină (cu rezidențiat în psihiatrie). Absolvenții facultăților de medicină fără rezidențiat în psihiatrie, precum și aplicanții care au absolvit facultățile de filozofie, pedagogie, asistență socială, psihopedagogie specială, sociologie și teologie, pot să devină psihanaliști-în-formare la SRP numai după absolvirea a minimum 200 de ore de cursuri și seminarii universitare suplimentare de psihologie, psihopatologie, psihoterapie și psihiatrie. În momentul înscrierii la evaluarea pentru a deveni psihanaliști-în-formare, aplicanții trebuie să prezinte dovada absolvirii acestor cursuri și seminarii.

Pentru depunerea candidaturii este deasemenea necesară parcurgerea a minimum doi ani din analiza personală desfășurată cu unul dintre membrii formatori sau/si titulari ai SRP, sau cu un membru calificat IPA, care au drept de formare în momentul începerii acestei analize.Analiza personală trebuie să se desfăşoare pe o durată totală de minimum patru ani şi trebuie să aibă o frecvenţă de minimum 3 ședințe pe săptămână a câte 45 de minute fiecare.

Art. 8. Admiterea în calitate de psihanalist-în-formare la SRP

Pentru a se înscrie la evaluare în vederea acceptării în formare la SRP, solicitantul trebuie să depună un dosar la secretariatul SRP. Concomitent, același dosar in format electronic trebuie trimis către Președintele SRP la adresa office@srdp.roși către Comitetul de Formare, pe adresele membrilor acestui Comitet.Dosarul trebuie să conțină următoarele documente: - Cerere de acceptare în vederea evaluării pentru statutul de psihanalist-în-formare la SRP, cu acordul aplicantului de a respecta Statutul, Codul Etic și Regulamentul SRP, în cazul în care va fi acceptat, precum şi angajamentul că nu se va autodenumi psihanalist decât în momentul în care va deveni membru SRP; - Curriculum Vitae care trebuie să cuprindă: nume, prenume, data naşterii, adresa poştală, număr de telefon/fax şi adresa de e-mail, studiile universitare efectuate, titlurile şi funcţiile deţinute, experienţa generală de muncă şi cea specific profesională; experienţa clinică şi cea de supervizare, în cazul în care aceasta există; - copii legalizate după diploma de licență și foaia matricolă; - o scrisoare de prezentare care să conţină date despre analiza personală: perioada, numele psihanalistului, numărul de şedinţe pe săptămână, durata şedinţelor, durata analizei personale, precum şi elaborarea unui răspuns de tip eseu, cu 2 – 4 pagini, la întrebarea: "Ce puteţi să ne spuneti despre interesul dvs. pentru psihanaliză şi despre dorinţa de a deveni psihanalist?" - confirmare scrisă din partea analistului cu privire la coordonatele analizei personale - dovada plății unei taxe administrative, al cărei cuantum este stabilit anual și afișat pe site-ul SRP.Cererile pot fi trimise pe durata întregului an.

Art. 9. Evaluarea aplicanților:

CF desemnează sub-comisii pentru fiecare solicitant.O sub-comisie de evaluare este formată din 3 analişti formatori care intervievează solicitantul, separat sau în şedinţă comună. În numirea membrilor unei sub-comisii de evaluare, CF va ţine cont de posibile incompatibilităţi, inclusiv de cele indicate de către solicitant.Membrii sub-comisiei de evaluare prezintă rezultatele interviurilor la întrunirea Institutului de Formare, cînd se ia decizia finală cu privire la admiterea solicitantului.Preşedintele CF informează în scris solicitantul asupra rezultatului evaluării.

Rezultatul evaluării poate fi: - acceptare – în acest caz, candidatul poate începe seminariile de formare în următoarea lună octombrie; - amânare – solicitantul poate reveni cu cererea după cel puţin un an; - respingere - solicitantul poate reveni cu cererea după cel puţin doi ani.In virtutea principiului confidențialității, fiecare psihanalist participant la ședința de evaluare are obligația de a nu dezvălui opinia/votul său și al celorlalți față de analistul personal, față de aplicant, precum și față de orice altă persoană care nu este membru IF.

Sunt acceptate cel mult trei cereri din partea aceluiaşi solicitant.În caz de amânare sau respingere, solicitantul poate cere o întrevedere explicativă cu unul dintre intervievatori.

Dacă decizia este pozitivă, candidatul va trebui să înceapă formarea teoretico-clinică într-un termen de cel mult 2 ani de la admiterea sa.Taxa lunară va fi plătită din momentul începerii cursurilor de formare teoretico-clinică.

Art. 10. Componentele programului de formare:

Analiza personală efectuată cu unul din membrii titulari sau formatori pe o perioadă de minimum 4 ani, cu o frecvenţă de 3-5 ședințe pe săptămână.Seminariile teoretico-clinicePsihanaliștii-în-formare trebuie să frecventeze pentru o perioadă de cel puţin 4 ani seminariile teoretice şi clinice organizate de Institutul de Formare. Seminariile încep în fiecare an în luna octombrie şi se încheie în luna iunie. In cadrul programului de formare există seminarii obligatorii și seminarii opționale.Candidații vor semna în foaia de prezență a fiecărui seminar. Pentru a absolvi un an de studiu, fiecare candidat trebuie să aiba o prezență de minimum 50% din numărul total al seminariilor obligatorii. Candidații care nu au domiciliul în București vor putea stabili impreună cu conducatorii de seminar modalitatea de participare la seminariiLa începutul fiecarui an de studiu, CF stabilește și face cunoscut cursanților programul seminariilor și cerințele minime de promovare.La încheierea anului, CF evaluează parcursul și performanțele psihanalistului-în-formare pentru a stabili dacă acesta îşi păstrează poziţia în următorul an. SupervizareaUn psihanalist-în-formare trebuie să realizeze cel puțin două supervizări, cu supervizori diferiţi, pentru două cazuri de psihanaliză desfașurate într-un ritm de minimum 3 ședințe pe săptămână.Supervizările trebuie să se efectueze cu o frecvenţă de o ședință pe săptămână, o ședință având durata de 45 de minute. Fiecare terapie trebuie să fie supervizată fără întrerupere pentru o perioadă de cel puţin doi ani (100 de ore de supervizare pentru fiecare caz în parte).Înainte de a începe supervizarea celui de-al doilea caz, psihanalistul-în-formare va trebui să solicite şi să primească aprobarea CF. Evaluarea în vederea aprobării începerii celei de-a doua supervizări se face de către CF pe baza raportului supervizorului.Supervizorul ţine un registru al supervizării şi înştiinţează CF despre procesul supervizării de fiecare dată când este necesar.Absolvirea programului de formare

CF realizează o evaluare anuală a parcursului formativ al psihanalistului-în-formare precum şi o evaluare finală, după absolvirea celor 4 ani de seminarii, bazată pe rapoartele celor 2 supervizori. Dacă este pozitivă, această evaluare finală îi permite psihanalistului-in-formare să solicite statutul de membru asociat al SRP.CF ţine un registru al tuturor psihanaliștilor-în-formare. Registrul conţine informaţii cantitative despre analiza personală, despre supervizările şi participarea la seminarii a psihanalistului-în-formare. Psihanalistul-în-formare plăteşte o taxă de formare,lunara, pe întreaga perioadă a formării. Taxa este stabilită anual de către Adunarea Generală.Există două categorii de analiști-în-formare:

1. Psihanaliști-în-formare „juniori”. Sunt cei care frecventează seminariile teoretico-clinice organizate de Institutul de Formare.2. Psihanaliști-în-formare „seniori”. Sunt cei care au absolvit cei patru ani ai seminariilor teoretico-clinice.Psihanaliștii-în-formare, juniori sau seniori, care au o întârziere mai mare de 18 luni de la plata taxei de formare își pierd dreptul de a continua formarea în cadrul SRP și sunt excluși și din Rosterul IPA. Dacă vor dori în viitor să revină în formare la SRP, vor trebui să reia procesul de evaluare pentru a fi admiși în calitatea de psihanaliști-în-formare la SRP.În cazul în care un psihanalist-în-formare, care a absolvit sau nu cei patru ani de seminarii, dorește să-și întrerupă procesul de formare, va fi necesar să adreseze o cerere către CF. În această cerere se vor detalia motivele întreruperii precum și perioada pe care solicitantul dorește să-și întrerupă formarea. Există două modalități de întrerupere a formării:1. Întreruperea completă a statutului de psihanalist-în-formare al SRP, situație care duce, pe perioada întreruperii, la pierderea tuturor drepturilor conferite de SRP: prezentarea publică pe site-ul SRP cu titulatura de „psihanalist-în-formare”, participarea gratuită sau cu tarif redus, în calitate de psihanalist-în-formare la diferite tipuri de întruniri, conferințe, școli de vară, etc, organizate și finanțate de către SRP. Psihanalistul-în-formare care a renunțat la statutul său în raport cu SRP rămâne înscris în Rosterul IPA și are acces, numai contra plată, la toate manifestările organizate de IPA și de SRP. Pe perioada intreruperii, care va fi revizuita anual, cadidatul nu mai beneficiaza de abonamente platite de SRP la diverse publicatii profesionale (PepWeb, IJP, etc). In cazul in care doresc sa continue aceste abonamente, va fi necesar sa achite catre SRP costul lor, in valoare de 300 ron, odata cu cererea de intrerupere, depusa pana la 1 octombrie a fiecarui an, sau sa-si angajeze in nume propriu respectivele abonamente,caz in care vor fi scosi din Roster.Cei care optează pentru acest tip de întrerupere nu vor mai avea obligația de a plăti taxa de formare pe perioada întreruperii.

2. Întreruperea participării la seminarii (pentru cei care nu au absolvit deja cei patru ani) și întreruperea supervizărilor, cu menținerea statutului de „psihanalist-în-formare” și a drepturilor conferite de acesta (afișarea pe site, participarea la activități SRP, etc). În cazul alegerii acestei modalități de întrerupere, persoana va trebui să continue să plătească taxa de formare, ca „junior” sau „senior”, până când va deveni membru asociat SRP, în limita celor 12 ani de la începutul formării.Atât cei care au ales întreruperea de tip 1, cât și cei care au ales întreruperea de tip 2, au dreptul de a-și relua la cerere procesul de formare, în limita celor 12 ani de la începutul formării (anul în care au fost admiși drept psihanaliști-în-formare la SRP). Pentru cei care au început formarea înainte de anul 2011, când a intrat în vigoare Statutul și Regulamentul SRP-Societate Provizorie IPA, anul limită pentru menținerea statutului de psihanalist-în-formare este anul 2023, datorită principiului neretroactivității reglementărilor din 2011..

Art. 11. Condiţiile pe care trebuie sa le îndeplinească viitorii membri asociaţi ai SRP

Pot solicita calitatea de membru asociat:

- psihanaliștii-în-formare care au absolvit programul de formare al SRP.- membrii direcţi ai IPA sau membrii unei alte societăţi componente IPA.

Art. 12. Cererea solicitantului trebuie să cuprindă:

- cerere pentru obţinerea calităţii de membru asociat adresată preşedintelui SRP. În cerere trebuie menţionat acordul solicitantului de a respecta Statutul, Codul Etic şi Regulamentul SRP;- CV-ul solicitantului;- confirmare din partea analistului privind parcurgerea a patru ani de analiză personală - două studii de caz care pot fi cele două analize la care candidatul a lucrat sub supervizare și unde au fost respectate standardele profesionale ale SRP şi ale IPA. În vederea respectării confidențialității, textul acestor prezentări de caz va fi transmis, în format electronic, numai către membrii CF. Orice cerere catre Institutul de formare care contine un material clinic va indeplini urmatoarele conditii de redactare: vor fi acceptate exclusiv cererile cu materiale clinice de maxim 30000 de caractere inclusiv spatiile; materialul va include fie cel putin o sedinta integrala, fie fragmente din mai multe sedinte consecutive- dovada plăţii la zi a taxelor către SRP.

Preşedintele SRP transmite cererea catre membrii CF.CF completeaza cererea solicitantului cu datele referitoare la parcursul formativ al aplicantului.CF numeşte o sub-comisie de evaluare compusă din 3 analişti formatori. După studierea cazurilor clinice şi după intervievarea candidatului, cei 3 analişti formatori evaluează rezultatele într-o sesiune comună a Institutului de Formare.

Rezultatul evaluării poate fi :- calificare- amânare – în acest caz , solicitantul poate reveni cu cererea după cel puţin un an;- respingere - în acest caz, solicitantul poate reveni cu cererea după cel puţin doi ani.

În cazul în care solicitantul se califică, Adunarea Generală va vota acceptarea sa. La îndeplinirea etapelor, decizia finală va fi comunicată în scris solicitantului de către preşedintele SRP.

În cazul în care există motive întemeiate pentru refuzarea cererii solicitantului, acesta este informat în scris de către preşedintele SRP. În cazul refuzului, la cererea solicitantului, CF asigură un interviu explicativ.

Membrii asociaţi au obligaţia de a plăti o cotizaţie lunară. Cuantumul cotizaţiei este stabilit de către AG anual.

Art. 13. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplineasca viitorii membri titulari ai SRP

Pot solicita calitatea de membru titular:- membrii asociaţi ai SRP- membrii direcţi ai IPA sau membrii unei alte societăţi componente IPA.

Art. 14. Cererea trebuie să cuprindă:

- Cerere pentru obţinerea calităţii de membru titular adresată preşedintelui SRP. În cerere este menţionat acordul solicitantului de a respecta Statutul, Codul Etic şi Regulamentul SRP.- CV-ul membrului.- un studiu de caz la care solicitantul nu a lucrat sub supervizare. Studiul de caz prezintă modul de lucru teoretico-clinic al solicitantului, cu respectarea standardelor profesionale ale SRP şi ale IPA. În vederea respectării confidențialității, textul acestor prezentări de caz va fi transmis numai către membrii CF, în format electronic, nu va depăși 30000 de caractere inclusiv spațiile; materialul va include cel puțin o sedință integrală sau fragmente din mai multe ședinte consecutive și va conține și o elaborare teoretica asupra metodei utilizate.

- o prezentare a activităţii clinice în calitate de psihanalist precum şi a activităţii ştiinţifice şi administrative în cadrul SRP.- dovada plăţii la zi a cotizaţiei către SRP .

Cererea poate fi depusă după minimum 3 ani de la primirea statutului de membru asociat.

Preşedintele SRP transmite cererea către membrii CF.

CF numeşte o sub-comisie de evaluare compusă din 3 analişti formatori. După studierea cazului clinic şi după intervievarea solicitantului, cei 3 analişti formatori evaluează rezultatele într-o sesiune comună a Institutului de Formare.

Rezultatul evaluarii poate fi:- calificare- amânare – în acest caz, solicitantul poate reveni cu cererea după cel puţin un an- respingere – în acest caz, solicitantul poate reveni cu cererea după cel puţin doi ani.

Solicitantul este informat în scris de către preşedintele CF despre decizia luată în cazul calificării, amânării sau respingerii.

În cazul în care există motive întemeiate pentru refuzarea cererii, solicitantul este informat în scris de către preşedintele SRP. În cazul neacceptarii, la cererea solicitantului, CF asigură un interviu explicativ.

Preşedintele CF informează Adunarea Generală în legătură cu noii membrii titulari.

Membrii titulari au obligatia de a plăti o cotizaţie lunară. Cuatumul cotizatiei este stabilit de către AG anual.

Art. 15. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplineasca viitorii analişti formatori ai SRP (AF)

Membrii titulari ai SRP pot solicita calitatea de membri ai Institutului de Formare.

Art. 16. Cererea trebuie să cuprindă:

- Cerere pentru obţinerea funcţiei de supervizor-evaluator (analist formator), adresată preşedintelui SRP. În cerere este menţionat acordul solicitantului de a respecta Statutul, Codul Etic şi Regulamentul SRP. - CV al membrului titular. - un studiu de caz care prezintă modul de lucru teoretico-clinic al solicitantului, cu o atitudine de auto-supervizare. În vederea respectării confidențialității, textul acestor prezentări de caz va fi transmis numai către membrii CF, în format electronic și nu va depăși 30000 de caractere inclusiv spațiile; materialul va include cel puțin o sedință integrală sau fragmente din mai multe ședințe consecutive. - o prezentare a activităţii clinice în calitate de psihanalist precum şi a activităţii ştiinţifice şi administrative în cadrul SRP - dovada plăţii la zi a cotizaţiei către SRP .

Cererea poate fi depusă după cel putin 3 ani de la primirea statutului de membru titular.

Preşedintele SRP transmite cererea catre CF.CF evaluează cererea şi invită solicitantul să prezinte studiul de caz în şedinţa comună a Institutului de Formare.Decizia finală este luată cu majoritate simplă.

Rezultatul evaluarii poate fi : - acceptare - amânare - respingere

Solicitantul este informat în scris de către preşedintele CF despre decizia luată în cazul calificării, amânării sau respingerii.

Preşedintele CF informează Adunarea Generală în legătură cu noii analişti formatori aleşi (membri ai Institutului de Formare).

În caz de amânare sau respingere, solicitantul poate reveni cu cererea după cel puţin un an, la recomandarea CF. În cazul respingerii, la cererea solicitantului, CF asigură un interviu explicativ.

Art. 17. Obţinerea calităţii de membru onorific

Adunarea Generală votează primirea unui membru onorific al SRP la propunerea unui membru titular al SRP. Votul este deschis, cu majoritate de 2/3 din votanţi.

Art. 18. Obligaţiile membrilor SRP în cadrul procesului de formare

Membrii SRP trebuie să participe la activităţile formative, ştiinţifice şi administrative ale SRP în funcţie de competenţele lor.Organizarea SRP

Art. 19. Metode de vot

Sunt eligibili în funcţiile din cadrul SRP (și au drept de vot) membrii care nu au, în momentul votului, o întârziere mai mare de 6 luni la plata cotizaţiei.Orice vot care se referă la alegerile membrilor în diferitele structuri ale SRP, la modificarea Statutului, a Regulamentului SRP şi a Codului Etic sunt realizate prin vot secret.Buletinele de vot puse la dispoziţia membrilor au trei răspunsuri posibile : « da », « nu » şi «abţinere ». Orice buletin de vot care nu desemnează clar una din aceste opţiuni este declarat nul. Majoritatea necesară este calculată pornind de la numărul de voturi prezente si reprezentate.AG propune în cazul procedurii votului secret, un comitet de numărare a voturilor.

Comitetul Executiv are responsabilitatea organizării alegerilor în cadrul SRP.

Art. 20. Indisponibilitatea unui membru care exercită o funcţie în cadrul SRP

Dacă un membru al SRP care exercită o funcţie este în incapacitate de a-şi exercita funcţia pentru o durată mai mică de trei luni, Comitetul Executiv va alege un membru care va înlocui pe cel indisponibil pentru un interimat cu o durată de până la trei luni. Dacă incapacitatea de a exercita o funcţie se întinde pe o durată de timp mai mare de trei luni sau în caz de demisie, Comitetul Executiv convoacă Adunarea Generală şi organizează alegeri pentru numirea unui nou membru în funcţia respectivă.

Art. 21. Comitetul de etică şi deontologie profesională

Comitetul de etică (C.Et.) este ales de Adunarea Generală prin vot secret o dată la trei ani.Comitetul de etica se compune din 5 membri titulari ai SRP. Comitetul este format din membrii (mandat de trei ani ), alesi de Adunarea Generala si dintr-un Presedinte (mandat de trei ani), ales de catre membrii Comitetului de etica si ratificat in AG. Li se poate acorda un al doilea mandat consecutiv. Membrii (C. Et.) nu pot fi membri ai Comitetului Executiv. Comitetul al cărui mandat este la scadenţă trebuie să ducă la bun sfârşit procedurile deja începute.Comitetul va înainta un Raport anual către AG.Procedurile de funcţionare ale Comitetului şi relaţia sa cu Preşedintele SRP, Comitetul Executiv, Comitetul de Formare şi AG sunt descrise în cadrului Codului Etic al SRP.

Art. 22. Comitetul Ştiinţific al SRP

Comitetul Științific se întruneşte în mod regulat. Întrunirile se stabilesc atunci când sunt necesare, dar cel puţin de 3 ori pe an.Membrii Comitetul Științific se întâlnesc în şedinţă comună de cel puţin 3 ori pe an.Comitetul Științific este compus din minim doi membri titulari, implicați în organizarea activităților științifice ale SRP şi Vice-preşedintele SRP, coordonator științific, care are rolul de președinte al Comitetului. Acesta numeste membrii singulari sau sub-comitetele responsabile cu organizarea activitățiilor stiintifice, inclusiv website.

Comitetul Stiintific are un mandat de trei ani si poate fi reales o singura data.

Membrii Comitetului propun şi participă la discuţii şi la activităţile științifice propuse şi coordonate de catre Coordonatorul Științific şi aprobă Raportul anual al activităţilor ştiinţifice, ulterior supus votului Adunării Generale.

Art. 23. Functiile Comitetul Științific

a.Coordonarea întâlnirilor de lucru lunare ale Membrilor SRP, precum și a întâlnirilor membri + candidați SRP b.Coordonarea și organizarea activităților (seminarii, grupuri de lucru, conferințe) cu psihanaliști străini invitați SRP (anual, bianual)c.Coordonarea și organizarea Școlii de Vară de Psihanaliză (anual)d.Coordonarea și organizarea Conferinței Internaționale de Psihanaliză (anual)e.Propunerea activităților editoriale RRP, împreună cu Directorul RRP și Comitetul Științific/Redacțional RRP (cel putin bianual)f.Coordonarea și organizarea activităților științifice de tip outreach g.Coordonarea și organizarea de proiecte culturale (psihanaliză și cultură)h.Coordonarea și organizarea activităților de cercetare i.Coordonarea activităților de tip media, PR (site SRP, promovare activități științifice SRP în spații media agreate de CE)j.Numește subcomisiile implicate în organizarea activităților științifice ale SRPk. Centrul de documentare şi informare - Biblioteca SRP -se află în responsabilitatea Comitetului Ştiinţific al SRP.l.Prezintă spre aprobare CE și AG proiectele activităților științificem.O dată pe an prezintă Raportul de activitate Adunării Generale

Art. 24. Procedurile de vot in cadrul Comitetul Științific

Deciziile în cadrul Comitetul Științific sunt luate cu majoritate simplă a celor prezenţi.Este necesar un număr de minim doi membri prezenți pentru ca deciziile luate să fie validate.Votul este deschis cu excepţia cazurilor în care unul din membrii Comitetul Științific cere votarea prin procedura votului secret.Este permisă delegarea votului în limita a unui vot pentru fiecare membru.În cazul unui vot egal, preşedintele Comitetului Științific are votul decisiv.

Art. 25. Directorul Revistei Română de Psihanaliză

Directorul Revistei Române de Psihanaliză este ales de Adunarea Generală la propunerea Comitetului Ştiinţific.Directorul numeşte redactorul şef al revistei, redactorii precum şi Comitetul de Lectură al Revistei.Directorul coordonează toate activităţile de redactare ale revistei cu un ritm de aparitie de cel puţin doua ori pe an. Directorul Revistei Române de Psihanaliză prezintă un Raport anual Adunării Generale, Raport discutat în prealabil cu Comitetul Ştiinţific.Directorul Revistei Române de Psihanaliză are un mandat de trei ani , ce se poate reînnoi o singură dată.

Art.26. SECRETARUL SRP

Responsabilitatile Secretarului SRP sunt:1.Administrativea.Intocmirea minutelor AG si ale intalnirile lunare cu membrii SRP. Comunicarea minutelor se face catre Presedinte si se va pune in arhiva electronica si in cea format hartie in termen de 15 zile.b.Gestionarea buna a alegerilor (voturi, delegari de vot, numararea voturilor etc) care au loc cu ocazia AG (conform Art.15, pct 8 din Statutul SRP).c.Coordonarea gestionarii documentelor SRP si a cartilor din biblioteca Societatii (nu gestionarea propriu –zisa).d. Arhiva SRP este păstrată de Societate şi este administrată de Secretarul SRP, fiind realizată în condiţii de confidenţialitate a datelor. 2.Comunicare

a.Corespondenta institutionala a SRP catre membrii sai ( scrisori oficiale, alte instiintari)b.Asigurarea legaturilor oficiale ale SRP cu exteriorul (alte Societati, Institutii psihanalitice sau ne-psihanalitice, persoane particulare) privind instiintari ce vizeaza activitatea SRP.c.Facilitarea comunicarii dintre Comitetul Executiv si membrii SRPd.Transmiterea catre membrii Comitetul Executiv a eventualelor cereri/doleante/plangeri/nelamuriri, etc din partea membrilor SRP. Exceptie fac solicitarile care tin de activitatea Comisiei de Etica, a Comitetului Stiintific si a Comitetului de Formare.

Art.27. Trezorierul SRP

Responsabilitatile trezorierului sunt : a. Trezorierul SRP tine la curent CE si membrii SRP cu cheltuielile si veniturile lunare ale Societatii.b. Trezorierul SRP realizeaza, impreuna cu casierul, contabilul si coordonatorii de proiecte (Conferinta anuala, Scoala de vara, etc.) Raportul financiar al acestor proiecte, pe care il prezinta CE si membrilor SRP.c. Trezorierul SRP, impreuna cu contabilul angajat al Societatii are grija ca darile de seama sa specifice explicit numele proiectului in discutie si suma totala alocata acestuia.d. Face un Raport anual si de sfarsit de mandat al situatiei financiare a SRP si il prezinta CE si AG.