STATUTUL SOCIETĂȚII ROMȂNE DE PSIHANALIZĂ (SRP)

8.11.2019

Dispoziţii generale

Art. 1. Societatea Română de Psihanaliză este înregistrată şi funcţionează ca entitate juridică în conformitate cu legile ţării şi cu dispoziţiile acestui statut, desfăşurând o activitate profesională, non-profit, potrivit principiilor democratice.

Art. 2. Societatea Română de Psihanaliză funcţionează pe o perioadă de timp nedeterminată.

Art. 3.

(l) Sediul Societăţii Române de Psihanaliză este în Bucureşti, strada Dr. Lister nr. 10, ap. 2, Sector 5.

(2) Centrul de documentare şi informare - Biblioteca SRP - se află în responsabilitatea Comitetului Ştiinţific al SRP.

Scopul şi atribuţiile Societăţii

Art. 4. Scopul SRP este:

- transmiterea şi dezvoltarea psihanalizei ca disciplină ştiinţifică şi metodă terapeutică

- integrarea Societăţii Române de Psihanaliză în cadrul mişcării psihanalitice

internationale, cu respectarea criteriilor Asociaţiei Internaţionale de Psihanaliză - cu

sediul în Londra.

- recunoaşterea competenţei şi a dreptului profesional de liberă practică psihanalitică

- reprezentarea membrilor săi în relaţiile cu terţe părţi

- formarea profesională a psihanaliştilor.

Art. 5.

Pentru îndeplinirea obiectivelor urmărite, Societatea Română de Psihanaliză desfăşoară următoarele activităţi:

-Asigură transmiterea psihanalizei prin intermediul programelor de formare ce cuprind: analize personale, supervizare, seminarii clinice şi teoretice. Metoda de funcţionare a Institutului de Formare al SRP este dată de Regulamentul intern al SRP, care detaliază metoda de desfăşurare a acestui tip de activităţi.

-Asigură respectarea unui Cod etic în viaţa profesională a membrilor săi, prin intermediul Comitetului de Etică (a se vedea articolul 21).

-Editeazã şi comercializează cărţi şi reviste pe hârtie sau pe suport digital în domenii subordonate domeniului său de activitate; SRP publică şi comercializează "Revista Românã de Psihanaliză" (Romanian Journal of Psychoanalysis).

-Organizeazã conferinţe şi întâlniri psihanalitice pentru membri şi invitaţi şi, de asemenea, organizează întâlniri deschise psihologilor, medicilor sau persoanelor interesate de psihanaliză.

-Organizează centrul de documentare şi informare al SRP.

-Poate asigura un Centru de consultaţii şi tratament psihanalitic unde membrii SRP

vor furniza servicii.

-Promovează cercetarea clinică şi teoretică în psihanaliză, comunicarea şi publicarea lucrărilor de cercetare.

-Organizează orice alte activităţi în conformitate cu obiectivele societăţii şi acest statut.

Membrii SRP

Art. 6.

(1) Societatea Română de Psihanaliză cuprinde membri asociaţi, membri titulari si membri de onoare.

(2) Membrii asociaţi şi membrii titulari pot fi absolvenţi ai facultăţilor de Psihologie,

Medicină, sau ai facultăţilor de Filosofie, Pedagogie, Asistenţă socială, Psihopedagogie, Sociologie, Teologie - cu condiţia ca aceştia să fi urmat cursuri de specialitate şi seminarii în conformitate cu Regulamentul SRP.

(3) Statutul de membru de onoare poate fi acordat numai persoanelor care au oferit

servicii deosebite pentru dezvoltarea psihanalizei în România.

(4) Membrii de onoare sunt scutiţi de plata taxelor de înregistrare şi a cotizaţiilor.

(5) Membrii asociaţi şi membrii titulari ai SRP sunt de asemenea membri ai Asociaţiei Internaţionale de Psihanaliză şi ai Federaţiei Europene de Psihanaliză.

Art. 7.

(l) Membrii asociaţi sunt persoanele care au cerut şi au obţinut, în conformitate cu criteriile de evaluare menţionate în Regulamentul SRP, dreptul de practică independentă a psihanalizei - aceştia se pot prezenta în mod just ca "psihanalişti", membri ai SRP.

(2) Membrii asociaţi plătesc o contribuţie lunară stabilită anual de către Adunarea Generală a SRP.

Art. 8.

(l) Membrii titulari ai SRP sunt acele persoane care, în conformitate cu criteriile de evaluare menţionate în Regulament, au cerut şi au obţinut dreptul de a analiza candidaţii aplicanţi.

(2) Membrii titulari plătesc o contribuţie lunară stabilită anual de către Adunarea Generală a SRP.

Art. 9.

(l) Membrii titulari şi membri asociaţi au dreptul de a participa la reuniunile Adunării Generale şi îşi pot exprima opinia prin vot în legătură cu toate chestiunile organizatorice şi administrative ale SRP, precum şi în legătură cu alegerea membrilor de onoare.

(2) Aspectele legate de formare ţin exclusiv de decizia membrilor titulari.

Art. 10.

(1) Înscrierea în SRP se bazează pe cererea de înscriere şi pe plata taxei de înscriere.

Drepturile şi obligaţiile membrilor SRP

Art.11. Membrii SRP au următoarele obligaţii:

a. să plătească cotizaţia de membru;

b. să respecte prevederile Statutului şi Regulamentului SRP;

c. să respecte Codul de etică al SRP.

Art. 12. Membrii SRP au urmatoarele drepturi:

a. să participe la manifestări ştiinţifice psihanalitice şi să-şi exprime ideile, cercetările şi studiile personale;

b. să beneficieze de spaţiile media alocate publicaţiilor Societăţii Române de Psihanaliza pentru a-şi publica opiniile, studiile şi cercetările personale;

c. să consulte biblioteca SRP pentru documentare, în conformitate cu regulamentul acestei biblioteci;

d. să aleagă şi să fie aleşi în conducerea Societăţii Române de Psihanaliză în conformitate cu criteriile acestui statut.

Încetarea drepturilor

Art. 13.

(1) Membrii titulari şi membrii asociaţi ai SRP îsi pot pierde această calitate prin demisie, excludere pentru neplata contribuţiei mai mult de 12 luni sau prin incompatibilitate cu spiritul şi obiectivele SRP.

(2) Pentru incompatibilitatea cu spiritul şi obiectivele SRP, excluderea se face prin decizia Adunării Generale a membrilor în conformitate cu propunerea Comitetului Executiv, a Comitetului de Etică şi Deontologie Profesională şi cu votul a cel puţin 2 / 3 din membrii votanţi prezenţi ai Adunării Generale.

Organele SRP

Art. 14.

Organele SRP sunt:

1. Adunarea Generală

2. Comitetul Executiv

3. Preşedintele

4. Institutul de Formare al SRP

5. Comitetul ştiinţific al SRP

6. Comitetul de Etică

Art. 15. Adunarea Generală

(l) Organul de conducere şi decizie al Societăţii Române de Psihanaliză este Adunarea Generală, care se întruneşte cel puţin o dată pe an. Normele de reprezentare şi metoda de validare a delegărilor sunt stabilite de către Adunarea Generală, în conformitate cu propunerea Comitetului Executiv al Societăţii Române de Psihanaliză.

(2) Adunarea Generală a Societăţii Române de Psihanaliză este alcătuită din:

- membrii titulari

- membrii asociaţi

(3) Atribuţiile Adunării Generale a Societăţii Române de Psihanaliză sunt următoarele:

A. aprobarea raportului de activitate şi a proiectelor prezentate de către Comitetul Executiv;

B. analiza şi aprobarea proiectului de buget al Societăţii Române de Psihanaliză;

C. aprobarea oricărei modificări aduse Statutului şi Regulamentului SRP;

D. alegerea Comitetului Executiv al Societăţii Române de Psihanaliză;

E. aprobarea, la recomandarea Comitetului de Formare, a noilor membri asociaţi

F. alegerea membrilor de onoare.

(4) Există un cvorum pentru Adunarea Generală atunci când cel puţin jumătate plus unu din membrii săi cu drept de vot sunt prezenti. În cazul în care jumătate plus unu din membrii cu drept de vot nu sunt prezenţi, poate fi convocată o nouã Adunare Generală, care nu va ţine cont de numărul de membri participanţi.

(5) Adunarea Generală Ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în primele trei luni ale anului.

(6) Adunările Generale Extraordinare pot fi convocate de Preşedinte, Comitetul Executiv sau de cel puţin l / 5 din membrii săi ori de câte ori este necesar, în cursul anului.

(7) Adunarea Generală este convocată de Preşedinte printr-o scrisoare care conţine ordinea de zi, cu cel puţin 15 zile în avans.

(8) Adunarea Generală ia decizii cu majoritate simplă a celor prezenţi; votarea se face prin vot deschis sau secret, procedura de votare fiind stabilită de către Adunarea Generală, respectiv prin majoritate simplă; votul poate fi exercitat de asemenea prin delegare. Delegarea se va face în scris, şi va fi transmisă la secretariatul societăţii în limita a - o delegare pentru fiecare membru al Societăţii. Delegarea poate fi dată numai unui membru cu drept de vot.

Art. 16. Articolele Statutului şi Regulamentului SRP pot fi modificate în conformitate cu propunerea Comitetului Executiv sau în conformitate cu propunerea a cel puţin 20% din membrii cu drepturi de vot şi în urma votului Adunării Generale. Articolele din Statut pot fi modificate cu cel puţin 2 / 3 din alegători. Articolele din Regulament pot fi modificate prin majoritatea simplă a alegătorilor.

Art. 17. Comitetul Executiv

(l) Comitetul Executiv al Societăţii Române de Psihanaliză este format din 5 membri, şi anume:

- Preşedinte

- Vice-preşedinte responsabil cu formarea profesională,

- Vice-preşedinte responsabil cu activităţile ştiinţifice,

- Secretar,

- Trezorier.

(2) Preşedintele şi Vice-preşedinte responsabil cu activităţile ştiinţifice ale SRP vor fi aleşi dintre membrii titulari.

(3) Vice-preşedintele responsabil cu formarea profesională trebuie să fie un analist formator, adică un membru titular căruia i s-au atribuit funcţii de formare.

(4) Mandatul preşedintelui este de trei ani şi se poate reînnoi o singura data; mandatul de membru al Comitetului Executiv este de asemenea de trei ani.

(5) Alegerile pentru Comitetul Executiv au loc cu cel putin şase luni înainte de încetarea mandatului actualului Comitet Executiv.

(6) Comitetul Executiv organizează întâlniri ori de câte ori este necesar, dar cel puţin de 3 ori pe an. Comitetul Executiv se reuneşte într-o sesiune de lucru la cererea Preşedintelui sau a oricăror 3 membri. Comitetul Executiv are un cvorum atunci când Preşedintele şi cel puţin 2 membri sunt prezenţi. Deciziile Comitetului Executiv se iau cu majoritate simplă. În caz de egalitate, Preşedintele are votul decisiv.

(7) Comitetul Executiv gestionează Societatea Română de Psihanalizä în perioada dintre douã şedinţe ale Adunării Generale. Acesta are următoarele obligaţii specifice:

a. Poate convoca Adunarea Generală a Societăţii Române de Psihanaliză;

b. Pune în aplicare deciziile Adunării Generale, asigurând organizarea şi desfăşurarea activităţii Societăţii Române de Psihanalizã;

c. Propune Adunării Generale aprobarea planului de activitate al SRP;

d. Reprezintă prin Preşedinte sau numeşte dintre membrii săi sau dintre membrii Societăţii persoanele autorizate să reprezinte Societatea Română de Psihanaliză în faţa unor terţe părţi;

e. Acordă titlul de Membru de Onoare, care trebuie să fie confirmat de Adunarea Generală;

f. Are obligaţia de a elabora Regulamentul Societăţii Române de Psihanalizã, dispoziţiile acestuia devenind obligatorii pentru toţi membrii Societăţii, după ce sunt aprobate de către Adunarea Generală;

g. Comitetul Executiv poate numi comitete sau persoane fizice pentru a îndeplini obligaţiile sale.

Art. 18. Preşedintele

Preşedintele are următoarele obligaţii:

- convoacă şi prezidează Adunarea Generală şi Comitetul Executiv al Societăţii Române de Psihanaliză,

- reprezintă SRP în mod corespunzător în relaţiile cu terţe părţi,

- reprezintă SRP în cadrul relaţiilor cu organele profesionale internaţionale,

- garantează o bună funcţionare a comitetelor SRP cu respectarea Statutului şi Regulamentului SRP,

- angajează personal,

- poate delega o parte din responsabilităţile sale cu aprobarea Comitetului Executiv,

- reprezintă SRP în faţa instanţei,

- aprobă cheltuielile SRP,

- în caz de absenţă sau incapacitate de a-şi îndeplini atribuţiile, Preşedintele SRP va fi înlocuit de vice-preşedintele senior.

Art. 19. Institutul de formare

(1) Formarea profesională este organizată în conformitate cu criteriile Asociaţiei Internaţionale de Psihanaliză şi sub responsabilitatea Preşedintelui. Activităţile de formare sunt coordonate de Institutul de Formare.

(2) Institutul de Formare este compus din toţi analiştii formatori (training analysts). În interiorul Institutului de Formare este numit un Comitet de formare, compus dintr-un minim de 3 membri ai Institutului. Preşedintele Comitetului de formare este Vice-preşedintele SRP responsabil cu formarea profesională.

(3) Comitetul de formare propune structura Programului de formare, care trebuie să fie aprobată de Adunarea Generală. Atribuţiile Comitetului de formare şi procedurile sale sunt definite de Regulamentul SRP.

(4) Competenţele Comitetului de formare:

a) Organizează şi supraveghează toate activităţile de formare profesională.

b) Evaluează cererile şi înregistrările ulterioare către SRP prezentate anterior

Preşedintelui SRP.

c) Stabileşte comitetele de evaluare a competenţelor profesionale ale membrilor

SRP din cadrul membrilor Institutului de formare.

d) Întocmeşte un raport scris cu privire la activitatea sa şi prezintă acest raport

Adunării Generale, cel puţin o dată pe an.

(5) Preşedintele SRP, dacă nu este membru al Institutului de formare, are dreptul de a

participa la şedinţele sale, fără drept de vot.

Art. 20. Comitetul ştiinţific al SRP

(l) Activităţile ştiinţifice sunt coordonate de către Comitetul ştiinţific al SRP compus dintr-un preşedinte (Vice-preşedintele SRP responsabil cu activităţile ştiinţifice) şi minim doi membri titular, numiţi de către Comitetul Executiv (propusi de Preşedintele Comitetului Ştiinţific).

(2) Funcţiile Comitetului ştiinţific:

- Organizeazã şi supraveghează toate activităţile ştiinţifice şi de cercetare ale SRP.

- Întocmeşte un raport scris cu privire la activitatea sa şi prezintă acest raport Adunării Generale, cel puţin o dată pe an.

Art. 21 – Comitetul de etică si deontologie profesionala

(l) În interiorul SRP funcţionează Comitetul de etică.

(2) Codul etic al SRP include principiile generale şi regulile în ceea ce priveşte practica psihanalizei, comportamentul psihanalistului în interiorul şi în afara SRP şi în

legătură cu psihanaliza, în general.

(3) Comitetul de etică rezolvă toate problemele membrilor SRP legate de etică şi deontologie profesională.

(4) Comitetul de etică se compune din 5 membri titulari ai SRP aleşi de Adunarea Generală. Comitetul este format din membri (mandat de trei ani) şi un Președinte (mandat de trei ani), ales în CEt şi ratificat în AG. Li se poate acorda un al doilea mandat consecutiv. Membrii CEt nu pot fi membri ai Comitetului Executiv.

(5) Codul Etic poate fi modificat prin majoritatea simplă a Adunării Generale, la propunerea Comitetului Executiv sau a 20% din membrii votanţi.

Art. 22 În cadrul SRP pot fi stabilite sucursale pentru dezvoltarea şi difuzarea psihanalizei în România. Fiecare sucursală trebuie să fie compusă din cel puţin 3 membri.

Fondurile SRP

Art. 23. Fondurile SRP provin din banii şi bunurile realizate prin:

a. contribuţiile şi cotizaţiile membrilor

b. venituri din activele proprii

c. taxele de formare plătite de candidaţi

d. donatii ce respectă dorinţa donatorilor, testamente, sponsorizări etc.

e. resurse create în mod excepţional şi, dacă este cazul, cu aprobarea autorităţii competente

f. remuneraţiile obţinute din furnizarea de servicii (participarea la cursuri, seminarii, congrese etc.)

g. fonduri speciale, subvenţii şi contribuţii oferite de instituţiile publice din orice sursă, care sunt date Societăţii pentru realizarea obiectivelor sale sociale

h. activităţi editoriale

i. finanţări publice şi private în condiţiile legii

j. orice alte resurse, în condiţiile legii.

Art. 24.

(l) Adunarea Generală decide anual valoarea cotizaţiei pentru membrii SRP.

(2) Cotizaţia de membru este obligatorie.

(3) Valoarea taxei de evaluare SRP este echivalentă cu cotizaţia pentru 2 luni.

Dispoziţii finale

Art. 25. Regulamentul de funcţionare a bibliotecii SRP este elaborat de Comitetul Executiv şi aprobat de Adunarea Generală.

Art. 27. Regulamentele de funcţionare a Comitetului Executiv şi a Comitetului de formare vor fi elaborate de membrii acestor Comitete şi vor fi supuse spre aprobare Adunării Generale.

Arhiva SRP

Art. 27. Arhiva SRP este păstrată de Societate şi este administrată de Secretarul SRP, fiind realizată în condiţii de confidenţialitate a datelor.

Dizolvarea SRP

Art. 28.

(l) SRP va fi dizolvată în următoarele situaţii:

a) atunci când scopul Asociaţiei nu mai poate fi realizat;

b) în cazul în care numărul de membri scade sub limita prevăzută de lege, şi dacă

acesta nu este restabilit în termen de 3 luni;

c) atunci când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilegală sau contrară ordinii

publice;

d) atunci când realizarea obiectivelor se face ilegal sau contrar ordinii publice;

e) în cazul în care Asociaţia devine insolvabilă;

f) prin decizia Adunării Generale a Asociaţiei;

g) atunci când deciziile Adunărilor Generale sunt luate prin încălcarea

statutului sau a legii;

h) în cazul în care Adunarea Generală sau Comitetul Executiv nu pot fi stabilite în

conformitate cu prevederile acestui Statut, în cazul în care o astfel de

situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului,

Adunarea Generală sau, după caz, Comitetul Executiv trebuie să fi fost stabilite.

(2) Indiferent de motivul dizolvării SRP, bunurile rămase în urma lichidării patrimoniului vor fi transmise unei persoane juridice desemnate prin decizia membrilor Adunării Generale.

(3) Dizolvarea Societăţii trebuie să fie aprobată de Adunarea Generala cu o majoritate de 3/4

din alegători.