Extras din Regulamentul SRP

 

Art. 7. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească viitorii psihanaliști-în-formare la SRP

Persoanele care doresc să devină psihanaliști-în-formare la SRP trebuie să fie absolvenţi ai facultăţilor de psihologie sau medicină (cu rezidențiat în psihiatrie).
Absolvenții facultăților de medicină fără rezidențiat în psihiatrie, precum și aplicanții care au absolvit facultățile de filozofie, pedagogie, asistență socială, psihopedagogie specială, sociologie și teologie, pot să devină psihanaliști-în-formare la SRP numai după absolvirea a minimum 200 de ore de cursuri și seminarii universitare suplimentare de psihologie, psihopatologie, psihoterapie și psihiatrie. În momentul înscrierii la evaluarea pentru a deveni psihanaliști-în-formare, aplicanții trebuie să prezinte dovada absolvirii acestor cursuri și seminarii. Pentru depunerea candidaturii este deasemenea necesară parcurgerea a minimum doi ani din analiza personală desfășurată cu unul dintre membrii formatori sau/si titulari ai SRP, sau cu un membru calificat IPA, care au drept de formare în momentul începerii acestei analize.

Analiza personală trebuie să se desfăşoare pe o durată totală de minimum patru ani şi trebuie să aibă o frecvenţă de minimum 3 ședințe pe săptămână a câte 45 de minute fiecare.

Art. 8. Admiterea în calitate de psihanalist-în-formare la SRP

Pentru a se înscrie la evaluare în vederea acceptării în formare la SRP, solicitantul trebuie să depună un dosar la secretariatul SRP. Concomitent, același dosar in format electronic trebuie trimis către Președintele SRP la adresa office@srdp.roși către Comitetul de Formare, pe adresele membrilor acestui Comitet. Dosarul trebuie să conțină următoarele documente: - Cerere de acceptare în vederea evaluării pentru statutul de psihanalist-în-formare la SRP, cu acordul aplicantului de a respecta Statutul, Codul Etic și Regulamentul SRP, în cazul în care va fi acceptat, precum şi angajamentul că nu se va autodenumi psihanalist decât în momentul în care va deveni membru SRP; - Curriculum Vitae care trebuie să cuprindă: nume, prenume, data naşterii, adresa poştală, număr de telefon/fax şi adresa de e-mail, studiile universitare efectuate, titlurile şi funcţiile deţinute, experienţa generală de muncă şi cea specific profesională;experienţa clinică şi cea de supervizare, în cazul în care aceasta există;

- copii legalizate după diploma de licență și foaia matricolă; - o scrisoare de prezentare care să conţină date despre analiza personală: perioada, numele psihanalistului, numărul de şedinţe pe săptămână, durata şedinţelor, durata analizei personale, precum şi elaborarea unui răspuns de tip eseu, cu 2 – 4 pagini, la întrebarea: "Ce puteţi să ne spuneti despre interesul dvs. pentru psihanaliză şi despre dorinţa de a deveni psihanalist?" - confirmare scrisă din partea analistului cu privire la coordonatele analizei personale

-dovada plății unei taxe administrative, al cărei cuantum este stabilit anual și afișat pe site-ul SRP. Cererile pot fi trimise pe durata întregului an.

Art. 9. Evaluarea aplicanților: CF desemnează sub-comisii pentru fiecare solicitant.

O sub-comisie de evaluare este formată din 3 analişti formatori care intervievează solicitantul, separat sau în şedinţă comună. În numirea membrilor unei sub-comisii de evaluare, CF va ţine cont de posibile incompatibilităţi, inclusiv de cele indicate de către solicitant. Membrii sub-comisiei de evaluare prezintă rezultatele interviurilor la întrunirea Institutului de Formare, cînd se ia decizia finală cu privire la admiterea solicitantului. Preşedintele CF informează în scris solicitantul asupra rezultatului evaluării. Rezultatul evaluării poate fi: - acceptare – în acest caz, candidatul poate începe seminariile de formare în următoarea lună octombrie; - amânare – solicitantul poate reveni cu cererea după cel puţin un an; - respingere - solicitantul poate reveni cu cererea după cel puţin doi ani.

In virtutea principiului confidențialității, fiecare psihanalist participant la ședința de evaluare are obligația de a nu dezvălui opinia/votul său și al celorlalți față de analistul personal, față de aplicant, precum și față de orice altă persoană care nu este membru IF. Sunt acceptate cel mult trei cereri din partea aceluiaşi solicitant. În caz de amânare sau respingere, solicitantul poate cere o întrevedere explicativă cu unul dintre intervievatori. Dacă decizia este pozitivă, candidatul va trebui să înceapă formarea teoretico-clinică într-un termen de cel mult 2 ani de la admiterea sa. Taxa lunară va fi plătită din momentul începerii cursurilor de formare teoretico-clinică.

Art. 10. Componentele programului de formare:

Analiza personală efectuată cu unul din membrii titulari sau formatori pe o perioadă de minimum 4 ani, cu o frecvenţă de 3-5 ședințe pe săptămână.

Seminariile teoretico-clinice

Psihanaliștii-în-formare trebuie să frecventeze pentru o perioadă de cel puţin 4 ani seminariile teoretice şi clinice organizate de Institutul de Formare.

Seminariile încep în fiecare an în luna octombrie şi se încheie în luna iunie. In cadrul programului de formare există seminarii obligatorii și seminarii opționale.

Candidații vor semna în foaia de prezență a fiecărui seminar. Pentru a absolvi un an de studiu, fiecare candidat trebuie să aiba o prezență de minimum 50% din numărul total al seminariilor obligatorii. Candidații care nu au domiciliul în București vor putea stabili impreună cu conducatorii de seminar modalitatea de participare la seminarii

La începutul fiecarui an de studiu, CF stabilește și face cunoscut cursanților programul seminariilor și cerințele minime de promovare.

La încheierea anului, CF evaluează parcursul și performanțele psihanalistului-în-formare pentru a stabili dacă acesta îşi păstrează poziţia în următorul an.

Supervizarea

Un psihanalist-în-formare trebuie să realizeze cel puțin două supervizări, cu supervizori diferiţi, pentru două cazuri de psihanaliză desfașurate într-un ritm de minimum 3 ședințe pe săptămână. Supervizările trebuie să se efectueze cu o frecvenţă de o ședință pe săptămână, o ședință având durata de 45 de minute. Fiecare terapie trebuie să fie supervizată fără întrerupere pentru o perioadă de cel puţin doi ani (100 de ore de supervizare pentru fiecare caz în parte). Înainte de a începe supervizarea celui de-al doilea caz, psihanalistul-în-formare va trebui să solicite şi să primească aprobarea CF. Evaluarea în vederea aprobării începerii celei de-a doua supervizări se face de către CF pe baza raportului supervizorului. Supervizorul ţine un registru al supervizării şi înştiinţează CF despre procesul supervizării de fiecare dată când este necesar.

Absolvirea programului de formare CF realizează o evaluare anuală a parcursului formativ al psihanalistului-în-formare precum şi o evaluare finală, după absolvirea celor 4 ani de seminarii, bazată pe rapoartele celor 2 supervizori. Dacă este pozitivă, această evaluare finală îi permite psihanalistului-in-formare să solicite statutul de membru asociat al SRP. CF ţine un registru al tuturor psihanaliștilor-în-formare. Registrul conţine informaţii cantitative despre analiza personală, despre supervizările şi participarea la seminarii a psihanalistului-în-formare. Psihanalistul-în-formare plăteşte o taxă de formare,lunara, pe întreaga perioadă a formării. Taxa este stabilită anual de către Adunarea Generală.

Există două categorii de analiști-în-formare:

1. Psihanaliști-în-formare „juniori”. Sunt cei care frecventează seminariile teoretico-clinice organizate de Institutul de Formare.

2. Psihanaliști-în-formare „seniori”. Sunt cei care au absolvit cei patru ani ai seminariilor teoretico-clinice.

Psihanaliștii-în-formare, juniori sau seniori, care au o întârziere mai mare de 18 luni de la plata taxei de formare își pierd dreptul de a continua formarea în cadrul SRP și sunt excluși și din Rosterul IPA. Dacă vor dori în viitor să revină în formare la SRP, vor trebui să reia procesul de evaluare pentru a fi admiși în calitatea de psihanaliști-în-formare la SRP.

În cazul în care un psihanalist-în-formare, care a absolvit sau nu cei patru ani de seminarii, dorește să-și întrerupă procesul de formare, va fi necesar să adreseze o cerere către CF. În această cerere se vor detalia motivele întreruperii precum și perioada pe care solicitantul dorește să-și întrerupă formarea.

Există două modalități de întrerupere a formării:

1. Întreruperea completă a statutului de psihanalist-în-formare al SRP, situație care duce, pe perioada întreruperii, la pierderea tuturor drepturilor conferite de SRP: prezentarea publică pe site-ul SRP cu titulatura de „psihanalist-în-formare”, participarea gratuită sau cu tarif redus, în calitate de psihanalist-în-formare la diferite tipuri de întruniri, conferințe, școli de vară, etc, organizate și finanțate de către SRP. Psihanalistul-în-formare care a renunțat la statutul său în raport cu SRP rămâne înscris în Rosterul IPA și are acces, numai contra plată, la toate manifestările organizate de IPA și de SRP. Cei care optează pentru acest tip de întrerupere nu vor mai avea obligația de a plăti taxa de formare pe perioada întreruperii.

2. Întreruperea participării la seminarii (pentru cei care nu au absolvit deja cei patru ani) și întreruperea supervizărilor, cu menținerea statutului de „psihanalist-în-formare” și a drepturilor conferite de acesta (afișarea pe site, participarea la activități SRP, etc). În cazul alegerii acestei modalități de întrerupere, persoana va trebui să continue să plătească taxa de formare, ca „junior” sau „senior”, până când va deveni membru asociat SRP. Atât cei care au ales întreruperea de tip 1, cât și cei care au ales întreruperea de tip 2, au dreptul de a-și relua la cerere procesul de formare.

Art. 11. Condiţiile pe care trebuie sa le îndeplinească viitorii membri asociaţi ai SRP

Pot solicita calitatea de membru asociat: - psihanaliștii-în-formare care au absolvit programul de formare al SRP. - membrii direcţi ai IPA sau membrii unei alte societăţi componente IPA.

Art. 12. Cererea solicitantului trebuie să cuprindă:

- cerere pentru obţinerea calităţii de membru asociat adresată preşedintelui SRP. În cerere trebuie menţionat acordul solicitantului de a respecta Statutul, Codul Etic şi Regulamentul SRP; - CV-ul solicitantului; - confirmare din partea analistului privind parcurgerea a patru ani de analiză personală - două studii de caz care pot fi cele două analize la care candidatul a lucrat sub supervizare și unde au fost respectate standardele profesionale ale SRP şi ale IPA. Dacă cele două cazuri supervizate s-au încheiat cu mai mult de 4 ani în urmă, este necesară prezentarea unui al 3-lea caz, în curs de desfășurare în prezent pe o perioada de minimum 2 ani. Acest al 3-lea caz poate fi, de asemenea, supervizat.

În vederea respectării confidențialității, textul acestor prezentări de caz va fi transmis, în format electronic, numai către membrii CF. Orice cerere catre Institutul de formare care contine un material clinic va indeplini urmatoarele conditii de redactare: vor fi acceptate exclusiv cererile cu materiale clinice de maxim 30000 de caractere inclusiv spatiile; materialul va include fie cel putin o sedinta integrala, fie fragmente din mai multe sedinte consecutive - dovada plăţii la zi a taxelor către SRP. Preşedintele SRP transmite cererea catre membrii CF. CF completeaza cererea solicitantului cu datele referitoare la parcursul formativ al aplicantului. CF numeşte o sub-comisie de evaluare compusă din 3 analişti formatori. După studierea cazurilor clinice şi după intervievarea candidatului, cei 3 analişti formatori evaluează rezultatele într-o sesiune comună a Institutului de Formare. Rezultatul evaluării poate fi : - calificare - amânare – în acest caz , solicitantul poate reveni cu cererea după cel puţin un an; - respingere - în acest caz, solicitantul poate reveni cu cererea după cel puţin doi ani. În cazul în care solicitantul se califică, Adunarea Generală va vota acceptarea sa. La îndeplinirea etapelor, decizia finală va fi comunicată în scris solicitantului de către preşedintele SRP. În cazul în care există motive întemeiate pentru refuzarea cererii solicitantului, acesta este informat în scris de către preşedintele SRP. În cazul refuzului, la cererea solicitantului, CF asigură un interviu explicativ. Membrii asociaţi au obligaţia de a plăti o cotizaţie lunară. Cuantumul cotizaţiei este stabilit de către AG anual.

Art. 13. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplineasca viitorii membri titulari ai SRP

Pot solicita calitatea de membru titular: - membrii asociaţi ai SRP - membrii direcţi ai IPA sau membrii unei alte societăţi componente IPA.

Art. 14. Cererea trebuie să cuprindă:

- Cerere pentru obţinerea calităţii de membru titular adresată preşedintelui SRP. În cerere este menţionat acordul solicitantului de a respecta Statutul, Codul Etic şi Regulamentul SRP. - CV-ul membrului. - un studiu de caz la care solicitantul nu a lucrat sub supervizare. Studiul de caz prezintă modul de lucru teoretico-clinic al solicitantului, cu respectarea standardelor profesionale ale SRP şi ale IPA. În vederea respectării confidențialității, textul acestor prezentări de caz va fi transmis numai către membrii CF, în format electronic, nu va depăși 30000 de caractere inclusiv spațiile; materialul va include cel puțin o sedință integrală sau fragmente din mai multe ședinte consecutive și va conține și o elaborare teoretica asupra metodei utilizate. - o prezentare a activităţii clinice în calitate de psihanalist precum şi a activităţii ştiinţifice şi administrative în cadrul SRP. - dovada plăţii la zi a cotizaţiei către SRP . Cererea poate fi depusă după minimum 3 ani de la primirea statutului de membru asociat. Preşedintele SRP transmite cererea către membrii CF. CF numeşte o sub-comisie de evaluare compusă din 3 analişti formatori. După studierea cazului clinic şi după intervievarea solicitantului, cei 3 analişti formatori evaluează rezultatele într-o sesiune comună a Institutului de Formare. Rezultatul evaluarii poate fi: - calificare - amânare – în acest caz, solicitantul poate reveni cu cererea după cel puţin un an - respingere – în acest caz, solicitantul poate reveni cu cererea după cel puţin doi ani. Solicitantul este informat în scris de către preşedintele CF despre decizia luată în cazul calificării, amânării sau respingerii. În cazul în care există motive întemeiate pentru refuzarea cererii, solicitantul este informat în scris de către preşedintele SRP. În cazul neacceptarii, la cererea solicitantului, CF asigură un interviu explicativ.

Preşedintele CF informează Adunarea Generală în legătură cu noii membrii titulari. Membrii titulari au obligatia de a plăti o cotizaţie lunară. Cuatumul cotizatiei este stabilit de către AG anual.

Art. 15. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplineasca viitorii analişti formatori ai SRP (AF)

Membrii titulari ai SRP pot solicita calitatea de membri ai Institutului de Formare.

Art. 16. Cererea trebuie să cuprindă:

- Cerere pentru obţinerea funcţiei de supervizor-evaluator (analist formator), adresată preşedintelui SRP. În cerere este menţionat acordul solicitantului de a respecta Statutul, Codul Etic şi Regulamentul SRP. - CV al membrului titular. - un studiu de caz care prezintă modul de lucru teoretico-clinic al solicitantului, cu o atitudine de auto-supervizare. În vederea respectării confidențialității, textul acestor prezentări de caz va fi transmis numai către membrii CF, în format electronic și nu va depăși 30000 de caractere inclusiv spațiile; materialul va include cel puțin o sedință integrală sau fragmente din mai multe ședințe consecutive. - o prezentare a activităţii clinice în calitate de psihanalist precum şi a activităţii ştiinţifice şi administrative în cadrul SRP

- dovada plăţii la zi a cotizaţiei către SRP . Cererea poate fi depusă după cel putin 3 ani de la primirea statutului de membru titular. Preşedintele SRP transmite cererea catre CF. CF evaluează cererea şi invită solicitantul să prezinte studiul de caz în şedinţa comună a Institutului de Formare. Decizia finală este luată cu majoritate simplă. Rezultatul evaluarii poate fi : - acceptare - amânare - respingere Solicitantul este informat în scris de către preşedintele CF despre decizia luată în cazul calificării, amânării sau respingerii. Preşedintele CF informează Adunarea Generală în legătură cu noii analişti formatori aleşi (membri ai Institutului de Formare). În caz de amânare sau respingere, solicitantul poate reveni cu cererea după cel puţin un an, la recomandarea CF. În cazul respingerii, la cererea solicitantului, CF asigură un interviu explicativ.

Art. 17. Obţinerea calităţii de membru onorific

Adunarea Generală votează primirea unui membru onorific al SRP la propunerea unui membru titular al SRP. Votul este deschis, cu majoritate de 2/3 din votanţi. Art. 18. Obligaţiile membrilor SRP în cadrul procesului de formare

Membrii SRP trebuie să participe la activităţile formative, ştiinţifice şi administrative ale SRP în funcţie de competenţele lor.
 

FORMULAR 1

CERERE DE EVALUARE PENTRU STATUTUL DE CANDIDAT

În Atenția Președintelui Societăţii Române de Psihanaliză,

Subsemnatul/a ____________________________mă angajez ca, în situația în care sunt admis/ă în calitate de candidat al Institutului de Formare al Societății Române de Psihanaliză, să respect Statutul, Regulamentul și Codul Etic al SRP, de care declar că am luat notă înainte de semnarea acestui acord.Deasemenea, prin prezenta, mă angajez să folosesc titulatura profesională de „psihanalist" doar după accederea la calitatea de membru SRP, în conformitate cu prevederile din Statutul și Regulamentul acesteia.

Anexez:1. Curriculum Vitae;2. Scrisoarea de prezentare;3. Confirmare din partea analistului privind coordonatele analizei personale;4. Dovada plăţii taxei administrative;

5. Copii legalizate diploma de licenta si foaie matricola6. Opis cu toate documentele incluse in dosar.

 

Semnătură Data

FORMULAR 2

ATESTARE ÎN VEDEREA DEPUNERII DOSARULUI DE CANDIDATURĂ

Subsemnatul/a ........... membru titular al SRP, confirm prin prezenta că Dl/Dna.... a efectuat o analiză personală de cel puțin doi ani cu mine în perioada ..........Frecvența ședințelor în această perioadă a fost de cel puțin 3 ședințe pe săptămână, a câte 45 de minute fiecare.

Semnătură Data

FORMULAR 3

CERERE DE EVALUARE PENTRU STATUTUL DE MEMBRU ASOCIATIN CADRUL SOCIETATII ROMANE DE PSIHANALIZA

În Atenția Președintelui Societăţii Române de Psihanaliză,

Prin prezenta, vă rog să luați în considerare Cererea de evaluare profesională a subsemnatei/ului_______________ în vederea obtinerii statutului de Membru asociat al SRP.Menționez și certific prin prezenta că am luat la cunoștință și sunt de acord cu prevederile stipulate în Statutul, Regulamentul și Codul etic ale Societății Române de Psihanaliză.

Anexez:1. Curriculum Vitae;2. Confirmare din partea analistului privind parcurgerea a cel puțin patru ani de analiză personală;3.Două studii de caz pornind de la cele două tratamente sub supervizare, cu respectarea standardelor profesionale ale SRP şi ale IPA;4.Dovada plăţii la zi a taxelor către SRP;5.Dovada plații unei taxe administrative;6. Opis cu toate documentele din dosar.

Semnătură Data

 

FORMULAR 4

ATESTARE ÎN VEDEREA DEPUNERII DOSARULUIDE EVALUARE A ÎNCHEIERII FORMĂRII

Subsemnatul/a ........... membru titular al SRP, confirm prin prezenta că Dl/Dna.... a efectuat o analiză personală de cel puțin 4 ani cu mine în perioada .......

Frecvența ședințelor în aceasta perioadă a fost de cel puțin 3 ședințe pe săptămână, a câte 45 de minute fiecare.

Semnătură Data

 

FORMULAR 5

CERERE DE EVALUARE PENTRU STATUTUL DE MEMBRU TITULAR

AL SOCIETĂȚII ROMÂNE DE PSIHANALIZĂ

În Atenția Președintelui Societăţii Române de Psihanaliză,

Prin prezenta, vă rog să luați în considerare Cererea de evaluare profesională a subsemnatei/ului._______________, în vederea obținerii statutului de Membru titular al SRP.

Menționez și certific prin prezenta că am luat la cunoștință și sunt de acord cu prevederile stipulate în Statutul, Regulamentul și Codul etic ale Societății Române de Psihanaliză.

Anexez:1. Curriculum Vitae;2.Studiul de caz fără supervizare, cu respectarea standardelor profesionale ale SRP şi ale IPA;3. Prezentarea activităţii clinice în calitate de psihanalist precum şi a activităţii ştiinţifice şi administrative în cadrul SRP;4. Dovada plăţii la zi a taxelor către SRP;5.Dovada platii unei taxe administrative;6. Opis cu toate documentele din dosar.

Semnătură Data

 

FORMULAR 6

OP al taxei administrative achitate in contul SRP Taxa de evaluare pentru anul in curs este de 400 RON.

Conturi SRP: BCR, Sucursala Colentina BCR EURO:RO09RNCB0297050252860001 Cod swift RNCB RO BUBCR USD:RO38RNCB0077050252860003BCR / RON:RO92RNCB0077050252860001

Cererile se trimit pe durata întregului an la adresa: presedinte@srdp.ro în termenul de maxim 45 de zile înainte de sesiunea pentru care se face aplicatia.

Data ultimei actualizari: 24.06.2022